Uncategorized

วิธีป้องกันก่อนระบบคอมพิวเตอร์และระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้

Posted on

หากใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ไปนานๆ อาจเกิดปัญหาทีไม่คาดคิดได้ จึงควรป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ ขอแนะนำ การป้องกันเนิ่นๆ ดังนี้1 การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์:      ควรทำการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขช่องโหว่ที่เจอและป้องกันการเจาะระบบ2 การตรวจสอบและปรับปรุงการกำหนดค่าระบบ:      ควรตรวจสอบและปรับปรุงการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันช่องโหว่ที่อาจเกิดจากการกำหนดค่าที่ไม่เหมาะสม3 การติดตั้งและปรับปรุงซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน:      ควรติดตั้งและปรับปรุงซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันช่องโหว่และความไม่เสถียรของระบบ4 การปิดบริการที่ไม่จำเป็น:      ควรปิดบริการที่ไม่จำเป็นบนระบบและเครือข่าย เพื่อลดช่องโหว่และป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต5 การกำหนดนโยบายความปลอดภัย:      ควรกำหนดนโยบายความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับระบบและเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามและปรับปรุงความ6 การใช้งานโปรแกรมแบบปลอดภัย:      ควรใช้โปรแกรมแบบปลอดภัยเท่านั้น โดยไม่ติดตั้งโปรแกรมที่มีเจ้าของไม่ชัดเจนหรือไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อน7 การสร้างระบบสำรองข้อมูล:      ควรสร้างระบบสำรองข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลในกรณีที่เกิดปัญหากับระบบหลัก8 การใช้งานอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย:      ควรใช้งานอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีการบังคับใช้รหัสผ่านหรือแฟ้มสะกดพจน์ที่มีการเข้ารหัส9 การอบรมและสอนพนักงาน:      ควรอบรมและสอนพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตและวิธีการป้องกันการโจมตีทางไอที เพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและเทคโนโลยีป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต10.การใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย:   […]