Basic_Tuning

Performance Tuning คืออะไร

Posted on

Facebook-f Twitter Google-plus-g Envelope ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ (OS) และโปรแกรมทีใช้งานต่างๆ เช่น โปรแกรมด้านสำนักงานที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับระบบงานต่างๆ หรือโปรแกรมที่ใช้งานระบบฐานข้อมูล เป็นต้น  เมื่อเริ่มใช้งานในระยะเวลาแรกการทำงานจะทำงานราบรื่น ผู้ใช้งานรู้สึกว่าทำงานปกติ  เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง จะพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ทำงานตามเดิม แต่ผู้ใช้งานรู้สึกว่ามันทำงานช้าลง ไม่เร็วเหมือนกับตอนทีนำมาใช้งานช่วงแรกๆ  เป็นผลมาจากปริมาณข้อมูลและอัตราการใช้งาของระบบเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่ได้มีการบำรุงรักษาหรือการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบ  ทำให้การใช้งานตามระบบงานเดิม ช้าลงมาก  หากผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ต้องการบำรุงรักษาหรือต้องการปรับแต่งประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานเร็วขึ้น ใกล้เคียงกับตอนแรกทีมีการใช้งาน จำเป็นต้องทราบองค์ประกอบของการทำงานทีเกี่ยวเพื่อใช้สามารถปรับแต่งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 1.ระบบปฎิบัติการและซอฟต์แวร์ทีใช้งาน                   โปรแกรมทีใช้งานส่วนใหญ่นั้นประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ (OS) และซอฟต์ใช้งานหลายแบบ  แต่ละแบบที่ใช้งานจะขึ้นกับ  hardware ทีนำมาใช้งาน ว่าเป็นแบบ 32 bit หรือ 64 bit  หากใช้งานไม่ตรงกับ hardware ทีมีอยู่ อาจส่งผลให้ทำงานช้าได้ ตัวอย่าง  hardware รองรับการทำงาน 64 bit แต่ติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และระบบปฎิบัติการเป็น 32 bit เท่าว่าใช้งานสมรรถของ […]